Home

Wanneer heeft u recht op een WW-uitkering?

De WW is een verplichte verzekering voor werknemers op grond van de Werkloosheidswet (WW). U kunt in een aantal situaties met de WW te maken krijgen:

U bent uw dienstverband helemaal kwijtgeraakt;
U bent uw dienstverband gedeeltelijk kwijtgeraakt;
U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt; voor de uren dat u geschikt bent heeft u (nog) geen werk;
U heeft wel een werkgever, maar deze kan uw loon niet meer betalen omdat hij (bijna) failliet is.
Ontslag met wederzijds goedvinden? Vaststellingsovereenkomst laten controleren. Bent u Belg en werkt u in Nederland? Zie vaststellingsovereenkomst.be
Dutch employment law dismissal

Om recht te hebben op een WW-uitkering is het van belang dat u aan de volgende voorwaarden voldoet:

Voorwaarden Uitleg
U bent een werknemer.
U bent werknemer als u jonger bent dan 65 jaar en (vóór uw werkloosheid) op grond van een dienstverband werkzaam was.

U bent werkloos.

U bent werkloos indien u:

een relevant arbeidsurenverlies hebt geleden; én
u het recht op loondoorbetaling over die uren verloren bent; én
u beschikbaar bent om arbeid te aanvaarden.

U heeft in voldoende weken gewerkt

U moet in de 36 weken vóór uw werkloosheid in minimaal 26 weken hebben gewerkt.

U bent niet uitgesloten van het recht op WW.

Zo bent u bijvoorbeeld in de volgende situaties van het recht op WW uitgesloten.
U bent gedetineerd;
U bent 65 jaar of ouder;
U woont of verblijft in het buitenland anders dan vanwege vakantie.

Hoogte van de WW-uitkering

De WW-uitkering bedraagt de eerste twee maanden 75% van uw dagloon; vanaf de derde maand wordt de uitkering 70% van uw dagloon.

Onder bepaalde voorwaarden kan de WW-uitkering worden verhoogd met een toeslag . De WW-uitkering wordt verminderd als u tijdens de WW-periode bepaalde inkomsten heeft.

Duur van de WW-uitkering
Voldoet u aan de voorwaarden voor het recht op WW, dan heeft u recht op een kortdurende WW-uitkering. U mag alleen niet verwijtbaar werkloos zijn. Een kortdurende WW-uitkering duurt maximaal drie maanden.

Voldoet u niet alleen aan de eerder genoemde voorwaarden, maar óók aan de jareneis, dan heeft u recht op een langere WW-uitkering. U mag alleen niet verwijtbaar werkloos zijn. De jareneis houdt in dat u in de voorgaande vijf kalenderjaren ten minste vier jaar gewerkt moet hebben. Voor ieder jaar dat u minimaal 52 dagen loon heeft ontvangen, bouwt u één jaar arbeidsverleden op. Voor de periode tót 1998 geldt een zogenaamde fictieve berekening: het kalenderjaar waarin u achttien werd en de jaren daarna tot aan het jaar 1998 tellen mee voor uw arbeidsverleden, óók de jaren waarin u niet gewerkt heeft. De uitkering duurt in maanden even lang als uw arbeidsverleden in jaren, met een maximum van 38 maanden. Vaststellingsovereenkomst checken op WW door een arbeidsjurist.

Verplichtingen

De WW legt u ook verplichtingen op. Bij schending van deze verplichtingen wordt de WW blijvend of tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, geweigerd. Als u uw inlichtingenplicht schendt, dan kan het UWV u ook een bestuurlijke boete opleggen.

Einde van de WW-uitkering

U heeft geen recht meer op WW in de volgende situaties:

SituatieUitleg
U gaat weer aan het werk.Heeft u een baan gevonden voor minder uren dan waarvoor u een uitkering ontving, dan blijft u een uitkering ontvangen voor de resterende uren. Voor die uren moet u wel aan de sollicitatieplicht voldoen. Wanneer er minder dan vijf uren overblijven (of minder dan de helft als u voorheen minder dan tien uur werkte) bent u niet langer werkloos volgens de WW. De uitkering wordt dan gestopt.
U voldoet niet meer aan alle voorwaarden voor een WW-uitkering.Bijvoorbeeld omdat u een Ziektewetuitkering krijgt of u volledig arbeidsongeschikt bent geworden.
De maximale uitkeringsduur is verstreken.Bent u op het moment dat de maximale uitkeringsduur is verstreken nog werkloos, dan kunt u een IOAW– of een bijstandsuitkering aanvragen.
U wordt 65 jaar.Vanaf de maand dat u 65 jaar wordt, ontvangt u een AOW-uitkering.

Kijk voor meer informatie voor een vaststellingsovereenkomst controleren en recht op ww.. Wilt u meer informatie over het ontslag? Kijk dan eens op de website van de Advocaten Amsterdam.