Aow

Inleiding

De Algemene Ouderdomswet (AOW) biedt een verzekering tegen de gevolgen van ouderdom en regelt een ouderdomspensioen vanaf de maand waarin u 65 jaar wordt. Een pensioenvoorziening is belangrijk omdat uw contract vaak eindigt als u 65 jaar bent. U heeft dan geen inkomen uit werk meer en heeft ook geen recht op een werkloosheidsuitkering. De AOW wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hierna worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Wanneer bent u verzekerd voor de AOW?
  • Opbouw van uw AOW-pensioen
  • Hoogte en duur van het AOW-pensioen
  • Plichten binnen de AOW
  • Overlijdensuitkering

Wanneer bent u verzekerd voor de AOW?

De AOW is een volksverzekering. Dat betekent dat als u in Nederland woont, u verzekerd bent voor de AOW.  Als u niet in Nederland woont maar er wel werkt, dan bent u ook verzekerd voor de AOW. U betaalt alleen AOW-premie als u een inkomen heeft. Woont of werkt u niet meer in Nederland, dan bent u ook niet meer verzekerd voor de AOW.

Opbouw van uw AOW-pensioen

Vanaf uw 15e levensjaar tot uw 65e levensjaar bouwt u elk jaar dat u in Nederland woont of werkt 2% van uw AOW-pensioen op. Dat betekent dus dat u na 50 jaar een volledig pensioen kunt hebben opgebouwd. In een jaar dat u niet in Nederland woont of werkt, bouwt u geen 2% pensioen op. Dan krijgt u dus een gedeeltelijk AOW-pensioen als u 65 jaar bent. U kunt dan eventueel recht hebben op aanvullende bijstand. U kunt zich wel vrijwillig verzekeren voor de AOW in een jaar waarin u niet in Nederland woont of werkt. Hiermee kunt u voorkomen dat u een onvolledig AOW-pensioen krijgt als u 65 jaar bent.

Voorbeeld

Piet is geboren op 1 januari 1943. Hij is Nederlander maar heeft de eerste 30 jaar van zijn leven in Australië gewoond. Hij is op 1 januari 1973 in Nederland komen wonen. Op 1 januari 2008 is Piet 65 jaar en vraagt hij een AOW-uitkering aan. Piet’s recht op AOW wordt beoordeeld over de periode van 1 januari 1958 (Piet werd op die dag 15 jaar) tot 1 januari 2008. Piet is in deze periode van 1 januari 1958 tot en met 1 januari 1973 niet verzekerd geweest. Piet is dus 15 volle jaren niet verzekerd geweest voor de AOW. Piet krijgt te maken met een korting op zijn AOW-pensioen van 15 x 2% = 30%.

Hoogte en duur van uw AOW-pensioen

Het AOW-pensioen en de AOW-vakantietoeslag zijn vaste bruto bedragen per maand. De vakantie-uitkering wordt uitbetaald in mei. Als u recht heeft op een AOW-pensioen, heeft u ook recht op een maandelijkse tegemoetkoming in aanvulling op dit pensioen. De tegemoetkoming bedraagt per 1 januari 2008 € 14,86. De hoogte van uw AOW-pensioen is afhankelijk van uw gezinssituatie.

Uw gezinssituatie Uitleg Bruto bedrag per maand bij een volledig recht op een AOW-pensioen per 1 januari 2008, inclusief de tegemoetkoming
U bent alleenstaande. Woont u alleen, dan heeft u recht op een pensioen voor alleenstaanden. U heeft ook recht op een alleenstaandenpensioen als u met uw meerderjarig kind samenwoont. Ook als u met nog twee (of meer) meerderjarige personen in een huis woont, bent u voor de AOW alleenstaande. Het pensioen voor alleenstaanden bedraagt € 999,72.
U bent gehuwd of samenwonend. Als u gehuwd bent, een geregistreerd partner hebt of samenwoont en uw partner ook 65 jaar of ouder is, dan ontvangt u beiden een AOW-pensioen van ongeveer 50% van het minimumloon. Samen met uw partner ontvangt u dus 100%. Is uw partner nog geen 65 jaar, dan kunt u naast uw pensioen een partnertoeslag ontvangen. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen van uw partner. Uw pensioen bedraagt  € 794,59.
Is uw partner ook 65 jaar of ouder dan ontvangt hij/zij eveneens € 794,59.
U bent een alleenstaande ouder met een minderjarig kind. U woont samen met uw kind dat jonger is dan 18 jaar en u ontvangt kinderbijslag voor uw kind. Het pensioen voor alleenstaande ouders bedraagt € 1.237,58.

U mag onbeperkt bijverdienen naast uw AOW-pensioen. U heeft recht op een AOW-pensioen tot aan uw dood.

Verplichtingen tijdens het AOW-pensioen

Als u een AOW-pensioen ontvangt, moet u zich aan een aantal verplichtingen houden, zoals de inlichtingenplicht en de indentificatieplicht. U bent ook verplicht om de controlevoorschriften van de SVB na te leven. Ook uw partner en uw eventuele wettelijke vertegenwoordiger moeten deze verplichtingen nakomen. Komt u de verplichtingen niet na, dan kan de SVB u een maatregel opleggen. Een maatregel houdt in dat het AOW-pensioen tijdelijk of blijvend, geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd. De maatregel wordt afgestemd op de ernst van uw gedraging en de mate waarin de gedraging u kan verweten worden. Bij het schenden van de inlichtingenplicht kan de SVB u een boete opleggen.

Overlijdensuitkering

Als u een AOW-pensioen heeft en u komt te overlijden dat wordt vanaf de dag na uw overlijden een AOW-pensioen in de vorm van een overlijdensuitkering aan uw nabestaanden uitbetaald. De overlijdensuitkering is gelijk aan 1 maand AOW-pensioen.