Behandeling van uw WW-aanvraag

Hoe neemt het UWV een beslissing?

Het UWV bekijkt of uw WW-aanvraag compleet is. Ook beoordeelt het UWV of u de volgende verplichtingen bent nagekomen:

    • U heeft voldaan aan de inlichtingenplicht. Dat betekent dat u alle informatie die voor uw recht op WW van belang kan zijn aan het UWV heeft meegedeeld.
    • U heef uw werkloosheid tijdig gemeld.
    • U heeft zich tijdig ingeschreven als werkzoekende bij het CWI en u heeft deze inschrijven zo nodig op tijd verlengd.
    • U heeft op tijd uw WW-aanvraag ingediend.
    • U heeft voldaan aan de sollicitatieplicht. Dat betekent dat u meteen op zoek bent gegaan naar ander werk.

Gevolgen van het niet nakomen van uw verplichtingen

Bent u verwijtbaar werkloos geworden, dan wordt uw uitkering geheel of gedeeltelijk geweigerd.

Bent u de andere verplichtingen niet of niet voldoende nagekomen, dan kan het UWV u een maatregel of boete opleggen of uĀ een waarschuwing geven.

Vaststellingsovereenkomst en recht op WW