Ziektewet

Inleiding

De Ziektewet regelt dat u bij ziekte uw loon, of een gedeelte hiervan, krijgt doorbetaald, in de vorm van een uitkering. Sinds de invoering van de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingbij ziekte (WULBZ) is het belang van de Ziektewet aanzienlijk afgenomen. Op grond hiervan zijn werkgevers verplicht om het loon van hun zieke werknemers door te betalen. De Ziektewet wordt uitgevoerd door het UWV.

Wanneer heeft u recht op een Ziektewetuitkering?

In onderstaande tabel kunt u zien wanneer u recht heeft op een Ziektewetuitkering. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de situatie waarin u wel of geen werkgever (meer) heeft.

U heeft geen (vaste) werkgever U heeft wel een werkgever
Zieke werknemers die geen werkgever (meer) hebben, kunnen recht hebben op een Ziektewetuitkering. Uw werkgever betaalt in principe uw loon door tijdens ziekte. Toch zijn er situaties mogelijk waarin u ook recht kunt hebben op een Ziektewetuitkering.
Voorbeeldsituaties:

  1. Uw tijdelijke arbeidscontract loopt tijdens uw ziekte af. Na afloop van uw dienstverband, eindigt ook de loondoorbetaling bij ziekte door uw werkgever.

  2. U heeft een WW-uitkering en bent door ziekte niet meer beschikbaar voor de arbeidsmarkt. U kunt recht hebben op een Ziektewetuitkering, maar meestal pas na 13 weken ziekte.

  3. U bent oproepkracht of uitzendkracht en u krijgt bij ziekte geen loon.

  4. U bent thuiswerker, freelancer of provisiewerker.

Voorbeeldsituaties:

  1. U bent ziek door zwangerschap of bevalling.
  2. U bent ziek door orgaandonatie.
  3. U bent arbeidsgehandicapt en wordt ziek binnen 5 jaar nadat u bent aangenomen.

Uw werkgever betaalt u dan uw loon maar verrekent uw uitkering hiermee om zo zijn loonkosten te compenseren.

U heeft in ieder geval geen recht op een Ziektewetuitkering als u gedetineerd bent of als u niet in Nederland of een ander verdragsland woont. Klik hier voor meer informatie over een Ziektewetuitkering in het buitenland.

Hoogte van uw Ziektewetuitkering

Uw Ziektewetuitkering bedraagt minstens 70% van uw dagloon. Dit is het loon dat u gemiddeld per dag verdiende in de dertien weken voordat u ziek werd.

Soms is uw Ziektewetuitkering hoger dan 70% van uw dagloon:

  • U wordt ziek vóór of direct na uw zwangerschapsverlof door de zwangerschap of bevalling. U krijgt dan 100% van uw dagloon.
  • U kunt niet werken omdat u ziek bent door orgaandonatie. U krijgt dan 100% van uw dagloon.
  • U heeft door een ziekte of handicap moeite met werken of u bent een werknemer met beperkingen. Hoe hoog uw uitkering is, hangt af van wat er is geregeld in uw cao.

Duur van uw Ziektewetuitkering

In principe duurt de uitkering maximaal 104 weken (2 jaar). De uitkering kan eerder worden beëindigd als u gedetineerd raakt, 65 jaar wordt of als u niet meer in Nederland woont.

Verplichtingen

Ontvangt u een Ziektewetuitkering, dan heeft u een aantal verplichtingen. U bent bijvoorbeeld verplicht om passende arbeid te verrichten. Ook bent u verplicht om te voldoen aan de inlichtingenplicht.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de Ziektewet, raadpleegt u de website van het UWV.