Toeslag

Inleiding

Om te voorkomen dat uw totale inkomen onder het sociaal minimum zakt, kunt u een toeslag aanvragen. Dit is een aanvulling op uw inkomen. Het recht op toeslag is vastgelegd in de Toeslagenwet. U kunt de toeslag bij het UWV aanvragen.

Voorwaarden toeslag

U kunt een toeslag aanvragen als u voldoet aan drie voorwaarden:

U bent 18 jaar of ouder; en
Uw inkomen is onder het sociaal minimum; en
U heeft recht op een WW-, ZW-, WAO-, WIA-, WAZ-, WAZO– of Wajong-uitkering; of u ontvangt loondoorbetaling in het tweede jaar dat u ziek bent;

U komt niet in aanmerking voor een toeslag als u vrijwillig verzekerd bent voor werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Hoogte van de toeslag

Met de toeslag wordt uw inkomen aangevuld tot het sociaal minimum dat voor u geldt. Uw inkomen (dus uw uitkering of loon met de toeslag) kan echter nooit hoger zijn dan het loon dat u verdiende voordat u werkloos of ziek werd. Het kan dus voorkomen dat u zelfs met de toeslag onder het sociaal minimum blijft. In dat geval kunt u waarschijnlijk aanvullende bijstand krijgen.

Duur van de toeslag

U kunt alleen een toeslag krijgen zolang u een uitkering heeft of zolang uw loon tijdens uw tweede ziektejaar wordt doorbetaald. Wanneer uw uitkering of loondoorbetaling stopt, eindigt ook uw toeslag. Uw toeslag wordt ook stopgezet als er iets in uw situatie verandert, waardoor u niet meer aan de voorwaarden voor een toeslag voldoet. Omdat wijzigingen in uw situatie van invloed kunnen zijn op de toeslag, is het belangrijk dat u deze wijzigingen altijd direct doorgeeft aan het UWV. Als u niet meteen doorgeeft dat uw situatie is veranderd, kan het UWV u een boete opleggen.