Wia

Inleiding

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) geldt voor werknemers die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. Voor werknemers die vóór 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden geldt de WAO. De WIA wordt uitgevoerd door het UWV en door eigenrisicodragers. Eigenrisicodragers zijn werkgevers die ervoor hebben gekozen om het risico van gedeeltelijke arbeids(on)geschiktheid niet bij het UWV te verzekeren, maar om dit risico zelf te dragen. De WIA is een voor werknemers verplichte verzekering.

De WIA kent twee soorten uitkeringen:

1. Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsgeschikten: IVA-uitkering
Voorwaarden
 1. U bent gedurende de wachttijd van 104 weken arbeidsongeschikt geweest. De wachttijd kan in bepaalde gevallen ook langer of korter zijn.
 2. U bent 80% of meer arbeidsongeschikt en dit zal op korte termijn niet veranderen. U bent dus volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Uw mate van arbeidsongeschiktheid wordt beoordeeld door het UWV.
 3. U bent niet uitgesloten van het recht op een IVA-uitkering. U bent uitgesloten als u gedetineerd bent, 65 jaar of ouder bent of in het buitenland woont of verblijft anders dan vanwege vakantie.
Hoogte van uw uitkering De IVA-uitkering bedraagt 70% van uw maandloon. Uw maandloon wordt berekend aan de hand van het loon dat u verdiende voordat u arbeidsongeschikt werd. Hiervoor wordt uw dagloon wordt vermenigvuldigd met 21,75. De uitkomst hiervan is het maandloon.
Einde van uw uitkering Uw uitkering eindigt in ieder geval op de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Vanaf dan kunt u recht hebben op een AOW-uitkering
2. Werkhervattting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten: WGA-uitkering
Voorwaarden
 1. U bent gedurende de wachttijd van 104 weken arbeidsongeschikt geweest. De wachttijd kan in bepaalde gevallen ook langer of korter zijn.
 2. U bent minimaal 35% maar maximaal 80% arbeidsongeschikt. U bent dus gedeeltelijk arbeidsgeschikt. U bent ook gedeeltelijk arbeidsgeschikt als u voor meer dan 80% arbeidsongschikt bent maar dit van korte duur zal zijn. Uw mate van arbeidsongeschiktheid wordt beoordeeld door het UWV.
 3. U bent niet uitgesloten van het recht op een IVA-uitkering. U bent uitgesloten als u gedetineerd bent, 65 jaar of ouder bent of in het buitenland woont of verblijft anders dan vanwege vakantie.
Soorten WGA-uitkering
 1. U heeft recht op een loongerelateerde WGA-uitkering als u in de 36 weken onmiddellijk voorafgaand aan uw arbeidsongeschiktheid in tenminste 26 weken betaald werk heeft verricht of onmiddellijk voorafgaand aan uw arbeidsongeschiktheid een WW-uitkering heeft ontvangen. U voldoet dan aan de referte-eis.
 2. U heeft recht op een loonaanvullingsuitkering als u niet aan de referte-eis voldoet maar naast uw uitkering met werken minimaal 50% verdient van wat u volgens het UWV nog zou kunnen verdienen.
 3. U heeft recht op een WGA-vervolguitkering als u niet aan de referte-eis voldoet en ook niet genoeg werkt naast uw uitkering.
Hoogte en duur van uw uitkering
 1. De loongerelateerde WGA-uitkering is gebaseerd op het loon dat u verdiende voordat u arbeidsongeschikt werd en eventueel op het loon dat u nu nog verdient.
 2. De hoogte van de loonaanvullingsuitkering is gebaseerd op het loon dat u verdient.
 3. De hoogte van de WGA-vervolguitkering is gebaseerd op het minimumloon.
Einde van uw uitkering De loongerelateerde WGA-uitkering kent een maximale duur van vijf jaar. Na afloop kunt u wel nog recht hebben op een loonaanvullingsuitkering of een WGA-vervolguitkering

Uw loonaanvullingsuitkering en de WGA-vervolguitkering eindigen in ieder geval op de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Vanaf dan kunt u recht hebben op een AOW-uitkering.

Verplichtingen

De WIA legt u een aantal verplichtingen op, zoals de identificatieplicht, de inlichtingenplicht en de plicht om mee te werken aan uw reïntegratie. Bij schending van deze verplichtingen wordt de WIA of blijvend of tijdelijk geheel of gedeeltelijk geweigerd. Daarnaast kan bij schending van de inlichtingenplicht ook een boete aan u worden opgelegd.

Herziening/ beëindiging

De WIA-uitkering kan worden herzien als het UWV van mening is dat u meer of minder arbeidsongeschikt bent. Als u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, dan kan uw WIA-uitkering worden ingetrokken.