WAO

Inleiding

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) geldt voor werknemers die vóór 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. Voor werknemers die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden, geldt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Hierna worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Soorten WAO-uitkeringen
  • Hoogte uitkeringen
  • Duur uitkeringen
  • Verplichtingen
  • Herziening/ intrekking

Soorten WAO-uitkeringen

De WAO kent twee soorten uitkeringen:

Soort uitkering Uitleg
1. De loondervingsuitkering Bent u op het moment van de toekenning van de WAO-uitkering 33 jaar of ouder, dan heeft u achtereenvolgens recht op een loondervingsuitkering en daarna op een vervolguitkering.
2. De vervolguitkering Bent u op het moment van toekenning van de WAO-uitkering jonger dan 33 jaar, dan heeft u recht op een vervolguitkering. Bent u op het toekenningsmoment 33 jaar of ouder, dan heeft u ná de loondervingsuitkering nog recht op een vervolguitkering.

Hoogte uitkeringen

De hoogte van de loondervingsuitkering is afhankelijk van het loon dat u verdiende voordat u arbeidsongeschikt werd. De hoogte is bovendien afhankelijk van uw mate van arbeidsongeschikheid:

Arbeidsongeschiktheidsklasse Hoogte van de uitkering
15-25% ongeveer 14% van het dagloon
25-35% ongeveer 21% van het dagloon
35-45% ongeveer 28% van het dagloon
45-55% ongeveer 35% van het dagloon
55-65% ongeveer 42% van het dagloon
65-80% ongeveer 50,75% van het dagloon
80-100% ongeveer 70% van het dagloon

De vervolguitkering is een percentage van het minimumloon. Het percentage is afhankelijk van uw leeftijd en uw laatstverdiende loon.

Duur uitkeringen

De duur van de loondervingsuitkering is afhankelijk van uw leeftijd op het moment dat de WAO-uitkering aan u werd toegekend:

Leeftijd Duur uitkering
58 jaar of ouder 6 jaar
53-58 jaar 3 jaar
48-53 jaar 2 jaar
38-43 jaar 1 jaar
33-38 jaar ½ jaar
jonger dan 33 jaar

De vervolguitkering wordt steeds voor de duur van vijf jaar toegekend. De loondervingsuitkering en de vervolguitkering eindigen in ieder geval op de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Vanaf dat moment kunt u recht hebben op een AOW-uitkering. De WAO-uitkering eindigt ook als u gedetineerd wordt of als u verhuist naar het buitenland.

Verplichtingen

De WAO legt u diverse verplichtingen op, zoals de identificatieplicht, de inlichtingenplicht en de plicht om mee te werken aan uw reïntegratie. Bij schending van deze verplichtingen wordt de WAO of blijvend of tijdelijk geheel of gedeeltelijk geweigerd. Daarnaast kan aan u een boete worden opgelegd als u de inlichtingenplicht niet nakomt.

Herziening/ intrekking

De WAO-uitkering kan worden herzien als het UWV van mening is dat u meer of minder arbeidsongeschikt bent. Krijgt u naar aanleiding van de strengere keuring minder of geen WAO-uitkering (meer), dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming op grond van het Besluit Tijdelijke Regeling Inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten (TRI). Bent u voor minder dan 15% arbeidsongeschikt, dan kan uw WAO-uitkering worden ingetrokken.