Wajong

Inleiding

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) is een inkomensvoorziening voor jongeren die op een relatief jonge leeftijd arbeidsongeschikt zijn geworden en daarom niet of in beperkte mate aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. De Wajong is ook van toepassing op studerenden die tijdens hun studie arbeidsongeschikt worden. De Wajong wordt uitgevoerd door het UWV. U moet uw arbeidsongeschiktheid melden bij het UWV:

 • Binnen 13 weken na de dag waarop u 17 jaar bent geworden
 • Binnen 13 weken na de dag waarop u als student arbeidsongeschikt bent geworden

Een melding is echter nog geen aanvraag. Als u een Wajong-uitkering wilt aanvragen dan moet u een aanvraag doen binnen negen maanden na het begin van uw arbeidsongeschiktheid. Hierna worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Voorwaarden
 • Hoogte Wajong-uitkering
 • Duur Wajong-uitkering
 • Verplichtingen
 • Herziening/beëindiging

Voorwaarden

Om recht te hebben op een Wajong-uitkering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  Voorwaarde  Uitleg
1. U bent jonggehandicapt. U bent jonggehandicapt als u op de dag dat u 17 jaar wordt arbeidsongeschikt bent of als u arbeidsongeschikt wordt tijdens uw studie. U moet dan wel in het jaar voorafgaand aan de dag dat u arbeidsongeschikt wordt, minimaal zes maanden student zijn geweest. U bent student in de volgende situaties:

 1. U ontvangt studiefinanciering;
 2. U ontvangt een compensatie omdat u studievertraging heeft opgelopen door bijzondere omstandigheden;
 3. U ontvangt een tegemoetkoming in uw schoolkosten, bent 18 jaar of ouder en u volgt onderwijs in het voortgezet onderwijs of vavo;
 4. Uw ouders ontvangen kinderbijslag voor u en u bent 16 of 17 jaar;
 5. U bent jonger dan 30 jaar en in verband met onderwijs of een beroepsopleiding volgt u lessen of stage gedurende gemiddeld 213 klokuren per kwartaal; of
 6. U loopt stage.
2. U bent arbeidsongeschikt. U bent geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt als rechtstreeks en medisch kan worden vastgesteld dat u door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat bent om door middel van werk hetzelfde te verdienen als een gezonde persoon met gelijke opleiding en ervaring in uw buurt. Het UWV stelt het percentage van uw arbeidsongeschiktheid vast. Als u minder dan 25% arbeidsongeschikt bent, dan heeft u geen recht op een Wajong-uitkering.
3. U bent gedurende de wachttijd van 52 weken arbeidsongeschikt geweest. Om recht te hebben op een Wajong-uitkering, moet u gedurende 52 weken onafgebroken arbeidsongeschikt zijn geweest. Deze periode mag onderbroken worden voor minder dan vier weken. De wachttijd kan in bepaalde gevallen korter dan 52 weken zijn.
4. U bent niet uitgesloten van het recht op Wajong. U bent uitgesloten van het recht op een Wajong-uitkering in de volgende situaties:

 1. U bent geen Nederlander en u kunt er ook niet mee gelijkgesteld worden;
 2. U bent gedetineerd;
 3. U bent 65 jaar of ouder; of
 4. U woont en ben ingeschreven in het buitenland

Hoogte Wajong-uitkering

De hoogte van uw Wajong-uitkering is afhankelijk van uw mate van arbeidsongeschiktheid en het minimum (jeugd)loon dat bij uw leeftijd hoort:

Mate van arbeidsongeschiktheid

Hoogte Wajong-uitkering

25-35 % 21 % van het minimumloon
35-45 % 28 % van het minimumloon
45-55 % 35 % van het minimumloon
55-65 % 42 % van het minimumloon
65-80 % 50,75 % van het minimumloon
80 % of meer 70 % van het minimumloon

Als u een Wajong-uitkering heeft bij een arbeidsongeschiktheid van 80 % of meer, dan kan uw uitkering aangevuld worden tot 100 % van het wettelijk minimum (jeugd)loon. Dit kan als u jonggehandicapt bent en voorlopig blijvend hulpbehoevend bent en daardoor regelmatig oppassing en verzorging nodig heeft.Jonggehandicapten van 21 jaar en ouder en jonggehandicapten die niet meer thuis wonen, kunnen een aanvulling op hun inkomen krijgen door een toeslag.

Duur Wajong-uitkering

Een Wajong-uitkering kan pas ingaan als u gedurende 52 weken aaneengesloten arbeidsongeschikt bent geweest. Daarnaast kan de uitkering niet ingaan vóór de dag waarop u 18 jaar wordt. Een Wajong-uitkering wordt voor een periode van drie jaar toegekend. Na die drie jaar moet u een nieuwe aanvraag voor voortzetting van uw uitkering doen. Als u 65 jaar wordt, dan heeft u niet langer recht op een Wajong-uitkering. Daarnaast heeft u niet langer recht op een Wajong-uitkering in de volgende gevallen:

 • U wordt minder dan 25 % arbeidsongeschikt;
 • U gaat buiten Nederland gaat wonen en schrijft u daar in en keert niet binnen een jaar terug naar Nederland;
 • U wordt gedetineerd.

Verplichtingen

De Wajong legt u een aantal verplichtingen op, zoals de identificatieplicht, inlichtingenplicht, en de plicht om u als werkzoekende te registreren bij het CWI. Bij schending van deze verplichtingen wordt de Wajong ofwel blijvend of tijdelijk geheel of gedeeltelijk geweigerd. Daarnaast kan bij schending van de inlichtingenplicht ook een boete aan u worden opgelegd.

Herziening/ beëindiging

De Wajong-uitkering kan worden herzien als het UWV van mening is dat u meer of minder arbeidsongeschikt bent. Als u naar aanleiding van de strengere keuring minder of geen Wajong-uitkering (meer) krijgt, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming op grond van het Besluit Tijdelijke Regeling Inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten (TRI).