WWIK

Voorwaarden bij aanvraag WWIK

Om recht te hebben op een WWIK-uitkering moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

Voorwaarden bij de WWIK-aanvraag
1. U bent beroepsmatig werkzaam als kunstenaar. De organisatie Kunstenaars & CO onderzoekt of u hieraan voldoet. Hierbij wordt gekeken naar uw opleiding, inkomen, productie, presentatie en positie.
2. U bent Nederlander of u heeft een Nederlandse verblijfsvergunning die u recht geeft op een uitkering
3. U kunt niet in uw eigen levensonderhoud voorzien
4.  Uw inkomen is niet hoger dan:

 • Als u alleenstaande bent: € 1.162,89
 • Als u een alleenstaande ouder bent: € 1.451,68
 • Als u bent gehuwd of samenwoont: € 1.531,20
5. U heeft niet te veel eigen vermogen. Daarbij moet worden opgemerkt dat als u uw eigen huis ook (gedeeltelijk) voor uw beroep gebruikt, u 20% van de vermogenswaarde van uw huis mag aftrekken van het totale vermogen.
6. U heeft in de 12 maanden voor uw aanvraag, minimaal € 1.200,00 bruto met kunst verdiend. Deze eis geldt niet als u minder dan 12 maanden geleden een opleiding aan een erkende (kunst)academie of het conservatorium heeft afgerond.

Wordt uw WWIK-aanvraag afgewezen, omdat u niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, dan heeft u mogelijk wel recht op bijstand als u niet in uw levensonderhoud kunt voorzien.

Voorwaarden tijdens de WWIK

Tijdens de WWIK wordt op twee manieren getoetst of u nog recht heeft op een WWIK-uitkering:

Beroepsmatigheidstoets Elke 12 maanden wordt getoetst of u nog kunstenaar bent. U moet dan aantonen dat u recent pogingen heeft gedaan om met uw kunst geld te verdienen.
Progressie-eis De WWIK-uitkering is bedoeld om u te stimuleren om zelf steeds meer inkomen te verdienen door uw kunst. Elke 12 maanden dat u een WWIK-uitkering heeft ontvangen, moet u dan ook méér hebben bijverdiend dan de 12 maanden ervoor. Dit is de zogenoemde progressie-eis of progressieve inkomenseis. In de 13e, 25e en 37e uitkeringsmaand bekijkt de gemeente hoeveel u in de 12 kalendermaanden daarvóór heeft verdiend. De minimale bruto eigen inkomsten moeten bedragen (bedragen gelden per: 1 januari 2005):

 1. na 12 maanden € 2.800,00
 2. na 24 maanden € 4.400,00
 3. na 36 maanden € 6.000,00

Deze inkomsten hoeven niet alleen uit de kunst te komen. Alle inkomsten uit werk en ook de inkomsten van uw eventuele partner tellen mee. Uw beroepskosten worden bij de berekening van de progressie-eis van uw inkomen afgetrokken. Als u de WWIK-uitkering niet in een aaneengesloten periode van 12 maanden heeft ontvangen, dan schuift het moment waarop de gemeente uw inkomsten toetst ook met precies hetzelfde aantal maanden op. Soms kan voor één jaar een ontheffing van de progressie-eis worden verleend.

Wordt uw WWIK-uitkering tussentijds beëindigd, omdat u niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, dan heeft u mogelijk wel recht op bijstand als u niet in uw levensonderhoud kunt voorzien.

Hoogte WWIK

De hoogte van de WWIK-uitkering is afhankelijk van uw persoonlijke woon- en leefomstandigheden. Zo wordt bijvoorbeeld met het inkomen van uw eventuele partner rekening gehouden. De bruto maanduitkeringen zijn maximaal (inclusief vakantiegeld) per 1 juli 2010Zie_wet:

Gezinssituatie Hoogte WWIK-uitkering
Alleenstaande € 736,97
Alleenstaande ouder € 1.019,92
Gehuwden € 1.087,61

De WWIK-uitkering bedraagt ongeveer 70% van de bruto bijstandsnorm, inclusief vakantietoeslag. Daar staat tegenover dat naast de WWIK meer mag worden bijverdiend, namelijk tot 125% van de bijstandsnorm. Van uw bijverdiensten (niet die van uw partner) kunt u € 3.408,00 aftrekken voor beroepskosten.

Duur WWIK

Een WWIK-uitkering geeft recht op maximaal 48 maanden uitkering. Deze maanden hoeven niet aaneengesloten opgenomen worden. Het recht kan over een periode van tien jaar gebruikt worden. Er wordt dan wel steeds opnieuw bekeken of u nog aan de voorwaarden voldoet.

Verplichtingen

Op de kunstenaar en zijn gezin rusten een aantal verplichtingen, zoals de inlichtingenplicht, de administratieplicht en de identificatieplicht. Bij niet-nakoming van deze verplichtingen kan de gemeente een maatregel of boete opleggen.

Ondersteuning

Tijdens de WWIK kunnen zowel de gemeente als de organisatie Kunstenaars&CO u ondersteunen bij het verbeteren van uw inkomenspositie. Denk aan scholingsprogrammas, individuele begeleiding, advies en werkervaringsplaatsen. U komt ook in aanmerking voor deze voorzieningen als u naast uw beroep als kunstenaar ook nog andere inkomsten heeft. Via de gemeente kunt u vaak ondersteuning krijgen als u naast uw werk in de kunstsector wilt gaan bijverdienen buiten de kunst. Gedacht kan worden aan begeleiding naar betaald parttime werk buiten de kunst. De gemeente zal wel beoordelen of het werk te combineren is met de kunstuitoefening.

Aanvragen WWIK-uitkering

De WWIK wordt door twintig gemeenten in Nederland uitgevoerd. Waar u de WWIK-uitkering moet aanvragen is afhankelijk van uw woonplaats.

Beëindiging van de WWIK-uitkering

De WWIK-uitkering wordt beëindigd in de volgende gevallen:

 • De maximale uitkeringsperiode van 48 maanden is verstreken;
 • U voldoet niet meer aan de progressieve inkomenseis;
 • Uw gezinsinkomen is hoger dan de norm die voor u geldt;
 • U (en uw gezin) heeft meer vermogen dan toegestaan;
 • U werkt niet meer beroepsmatig als kunstenaar;
 • U verzoekt de gemeente om beëindiging van uw WWIK-uitkering.

Na beëindiging van de WWIK-uitkering, heeft u mogelijk recht op bijstand als u niet in uw levensonderhoud kunt voorzien.

Meer informatie

Kunstenaars&CO
Bezoekadres: Nieuwe Herengracht 119, 1011 SB Amsterdam
Postadres: Postbus 2617, 1000 CP Amsterdam
Telefoon: (0900) 535 25 99 (10 cent per minuut)
Fax: (020) 535 25 05
Internet: www.kunstenaarsenco.nl en www.beroepkunstenaar.nl