IOAZ

Inleiding

De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) voorziet in het inkomen van zelfstandigen die na hun 55e levensjaar hun bedrijf of beroep hebben beëindigd. De IOAZ is ook bedoeld voor hun partner. De IOAZ wordt uitgevoerd door uw gemeente en moet voorkomen dat u een beroep moet doen op de bijstand. Op grond van de IOAZ kunt u recht hebben op een uitkering op het niveau van het sociaal minimum. Hierna worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Voorwaarden
 • Hoogte en duur van de IOAZ-uitkering
 • Verplichtingen

Voorwaarden

Om recht te hebben op een IOAZ-uitkering, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen.

Voorwaarden voor oudere zelfstandigen

 •  U heeft onvoldoende inkomen om van te leven;
 • U bent 55 jaar of ouder maar jonger dan 65 jaar;
 • U heeft ten minste 10 jaar als zelfstandige gewerkt, of u heeft 3 jaar als zelfstandige gewerkt en bent daaraan voorafgaand 7 jaar in loondienst geweest;
 • U heeft 1225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo’n 24 uur per week. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf, moet u minimaal 875 uur per jaar en uw partner minimaal 525 uur per jaar in het bedrijf hebben gewerkt.
 • Gedurende de laatste drie jaar waren de inkomsten (winst) uit uw bedrijf lager dan € 21.914 bruto per jaar. Voor de toekomst verwacht u geen hoger inkomen dan € 19,708 bruto per jaar. De gemeente zal dit onderzoeken. Bij de inkomsten tellen de inkomsten van uw partner ook mee als hij of zij meewerkt in het bedrijf en daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt. Andere inkomsten tellen niet mee.
 • U heeft de aanvraag voor een IOAZ-uitkering ingediend vóór de beëindiging van uw beroep of bedrijf.

Uitsluitingsgronden

U bent uitgesloten van het recht op een IOAZ-uitkering in de volgende situaties:

 • U woont of verblijft buiten Nederland anders dan i.v.m. vakantie;
 • U bent gedetineerd;
 • U verblijft illegaal als vreemdeling in Nederland; of
 • U of uw partner heeft onbetaald verlof heeft opgenomen en u heeft daardoor geen of een laag inkomen.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen

De IOAZ geldt, sinds de invoering van de WIA, in principe niet meer voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze gewezen zelfstandigen. Zij kunnen wel in aanmerking komen voor een toeslag.

U kunt alleen nog recht hebben op een IOAZ-uitkering als gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandige in de volgende situaties:

 • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%);
 • U ontving op 28 december 2005 al een IOAZ-uitkering;
 • U heeft geen recht op een toeslag omdat u een partner heeft die na 31 december 1971 is geboren;
 • U heeft geen kind dat jonger is dan 12 jaar.
 • Hiernaast bent u minimaal een aantal uur in uw bedrijf werkzaam geweest en mogen de inkomsten van uw bedrijf niet te hoog zijn. Zie hiervoor de voorwaarden voor de IOAZ voor oudere gewezen zelfstandigen.

Overlijdt u terwijl u een IOAZ-uitkering ontvangt, dan kunnen uw nabestaanden recht hebben op een overlijdensuitkering.

Hoogte en duur van de IOAZ-uitkering

De hoogte van de IOAZ-uitkering komt overeen met die van de IOAW. De hoogte van een IOAZ-uitkering is gelijk aan het verschil tussen het IOAZ-normbedrag en uw inkomen (en dat van uw partner). Het enige verschil bij de IOAZ is dat ook inkomen uit vermogen als inkomen wordt geteld. De waarde van uw vermogen wordt vastgesteld op het moment dat u uw bedrijf of beroep heeft beëindigd.

U kunt recht hebben op een IOAZ-uitkering tot u 65 jaar bent. Vanaf dan kunt u recht hebben op een AOW-uitkering.

Verplichtingen

De verplichtingen binnen de IOAZ zijn dezelfde als die voor de IOAW.